logistykakolejowa.pl - spedycja-logistyka-transport
logistykakolejowa.pl
logistykakolejowa.pl
Strona główna  Infrastruktura  Metro Warszawskie  Konferencje  Ustawy-instrukcje  Przewozy pasażerskie  Przewozy towarowe  Galeria Kolejowa  Tapety  Kontakt
logistykakolejowa.pl-  targi transpoland 2014
logistykakolejowa.pl - KOLEJNY SUKCES TARGÓW TRANS POLAND - DRUGA EDYCJA ZA NAMI
Logistykakolejowa.pl - Na skróty
logistykakolejowa.pl - regulaminy kolejowe, instrukcje pkp
logistykakolejowa.pl - rozklady jazdy na pkp
logistykakolejowa.pl - Kup bilet online, nie wychodzšc z domu!
logistykakolejowa.pl  -  Ustawy, instrukcje i regulaminy kolejowe
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy PKP 2018
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy PKP 2013
logistykakolejowa.pl - rozklad jazdy metra warszawa
logistykakolejowa.pl  - rozklad jazdy skm warszawa
logistykakolejowa.pl - Rozklad jazdy KM - Kolej Mazowiecka
logistykakolejowa.pl  -  Rozklad jazdy Metra Warszawa
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy SKM Warszawa
logistykakolejowa.pl  -  Rozklad jazdy KM - Kolej Mazowiecka

Domena na sprzedaż kontakt info@logistykakolejowa.pl

Logistykakolejowa.pl  -  Regulamin pracy drużyn trakcyjbtch

Regulamin pracy drużyn trakcyjtch

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje

1.Regulamin niniejszy jest zbiorem podstawowych obowiązków i odpowiedzialności drużyny trakcyjnej .

2.Szczegółowe postanowienia w zakresie pełnienia obowiązków  służbowych oraz dyscypliny pracy, do których ścisłego przestrzegania zobowiązana  jest drużyna trakcyjna, zawarte zostały w:

1.Instrukcji dla maszynisty, pomocnika spalinowego i elektrycznego pojazdu trakcyjnego (symbol),

2.Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów i sygnalizacji na liniach kolejowych  (symbol),

3.Instrukcji dla rewidenta (symbol),

4.Instrukcji o technice i organizacji pracy manewrowej oraz zasadach właściwego ze

stawienia pociągów (symbol),

5.Instrukcji o zasadach doskonalenia zawodowego, egzaminach oraz szkoleniach pracowników (nazwa przewoźnika(symbol),

6.Instrukcji obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców pojazdów kolejowych (symbol),

7.Instrukcji przewozu przesyłek nadzwyczajnych (symbol),4

8.Instrukcji o zasadach ładowania i zabezpieczenia ładunków na wagonach (symbol),

9.Instrukcji przewozu towarów niebezpiecznych koleją (symbol),

10.Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych (symbol),

11.Instrukcji o warunkach technicznych eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych –wagony-(symbol),

12.Instrukcji o warunkach technicznych eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych z napędem (symbol),

13.Instrukcji eksploatacji i utrzymania urządzeń radiołączności pociągowej (symbol),

14.Instrukcji określającej metody i sposoby wykonywania pomiarów geometrycznych zestawów kołowych (symbol) 15. Zakładowym Regulaminie Pracy

16. Kodeksie Pracy

17.Obowiązujących Instrukcjach Zarządcy Infrastruktury Kolejowej określonych w Załączniku 3 do Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy

 

Podstawowe pojęcia

„pojazd trakcyjny”– pojazd wyposażony w własne źródło napędu (silnik) stosowany wkolejowym transporcie lądowym, przystosowany dociągnięcia lub popychania wagonów,

„maszynista”–pracownik posiadający kwalifikacje wymogi zdrowotne określone odrębnymi przepisami i jest zatrudniony na stanowisku maszynisty pojazdu trakcyjnego, elektrycznego i lub spalinowego,

„pomocnik maszynisty” pracownik posiadający kwalifikacje i wymogi zdrowotne określone odrębnymi przepisami i jest zatrudniony na stanowisku pomocnik a maszynisty pojazdu trakcyjnego, elektrycznego i lub spalinowego,

„pojazd prowadzący” –pierwszy pojazd trakcyjny patrząc w kierunku jazdy pociągu,

„lokomotywa przy przęgowa” lokomotywa wpięta do składu pociągu za lokomotywą prowadzącą lub na końcu pociąg u w celu przesłania jej między stacjami,

„trakcja wielokrotna” praca prowadzącego pojazdu trakcyjnego z jednym lub więcej pojazdami trakcyjnymi, „lokomotywa nieczynna” lokomotywa nie biorąca udziału w pracy, przygotowana do transportu

„lokomotywa popychająca”(popych) – Lokomotywa czynna pracująca na końcu pociągu,

„czas pracy” – czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym  do wykonywania  pracy,

doba pracownicza” – to 24 kolejne godziny,  poczynając od godziny, w której pracownik  rozpoczyna  pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

„tydzień rozliczeniowy”– to siedem kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego ,

„książka zarządzeń”  – zarządzenia , decyzje, polecenia i informacje podawane do wiadomości drużynom trakcyjnym

 

§ 2

Skład drużyny trakcyjnej

Do obsługi pojazdu trakcyjnego w czasie jego pracy  jest wyznaczona drużyna trakcyjna.

1.

Pojazd trakcyjny obsługuje drużyna trakcyjna w obsadzie jednoosobowej lub dwuosobowej.

2.

Drużyna trakcyjna w obsadzie jednoosobowej  składa się  z maszynisty a w szczególnych  przypadkach obsługę pojazdu trakcyjnego może  sprawować pomocnik maszynisty.

3.

Drużyna dwuosobowa składa się z maszynisty i  pomocnika maszynisty.

4.

Podczas wykonywania pracy przy obsłudze w  trakcji wielokrotnej, drużyna trakcyjna jest  wieloosobowa i składa się z maszynisty, a jeżeli  jest wymagana dwuosobowa obsada  – z  maszynisty i pomocnika maszynisty na  lokomotywie prowadzącej oraz z pomocnika  maszynisty na każdej lokomotywie połączonej sprzęgiem sterowania  wielokrotnego lub z  maszynisty na każdej lokomotywie nie połączonej sprzęgiem sterowania wielokrotnego z lokomotywą prowadzącą.

5.

Niezależnie od ilości lokomotyw wchodzących w  skład trakcj i wielokrotnej, drużyna trakcyjna  składa się z maszynisty.

6.

Na lokomotywie przyprzęgowej drużyna  trakcyjna składa się co najmniej z maszynisty.

7.

Na lokomotywie pracującej na popychu drużyna trakcyjna składa się z maszynisty, a jeżeli wymagana jest obsada dwuosobowa –z maszynisty i pomocnika maszynisty.

8.

Maszyniście podlegają: pomocnik maszynisty , pracownicy szkoleni na stanowisko maszynisty i pomocnika maszynisty oraz inni pracownicy przydzieleni maszyniście do szkolenia.

9.

Za właściwy skład drużyny trakcyjnej odpowiedzialny jest dyspozytor ds. trakcji.Skład drużyny trakcyjnej ustalany jest w zależności od rodzaju obsługiwanego pojazdu trakcyjnego, rodzaju wykonywanej pracy i musi być zgodny z postanowieniami obowiązujących przepisów.

10.

W (nazwa przewoźnika)obsadę pojazdów trakcyjnych ustala się zgodnie z postanowieniami przepisów instrukcji Ir-1 §15.8

§ 3

Zależność służbowa i organizacyjna drużyny trakcyjnej

1.

Drużyna trakcyjna podlega kierującemu komórką organizacyjną odpowiedzialną za eksploatację pojazdów trakcyjnych. Schemat organizacyjny (nazwa przewoźnika)zawarty jest w REGULAMINIE DYSPOZYTURY.

2.

Nadzór nad pracą drużyny trakcyjnej w zakresie pracy eksploatacyjnej sprawują dyspozytorzy określeni w regulaminie organizacyjnym j/w.

3.

Maszynista podczas obsługi pociągu, w sprawach związanych z ruchem pociągów wykonuje polecenia dyżurnego ruchu oraz dyspozytorów przewozów Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.

4.

Maszynista w czasie wykonywania pracy na pojeździe trakcyjnym stosuje się do poleceń  wydawanych przez maszynistę instruktora oraz organów kontrolujących w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązujących maszynistę przepisów, dotyczących w szczególności: obsługi taboru,prowadzenia pociągu,wykonywania pracy poza pociągowej,przestrzegania dyscypliny pracy,bhp i p.poż.5.Maszynista ma obowiązek dokładnie wykonywać polecenia swoich przełożonych.

4.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji, gdyż nawet nieznaczne na pozór odchylenia od przepisów mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu i być przyczyną  najechania, awarii lub katastrofy.

5.

Oszczędna gospodarka paliwem, energią, smarami oraz wszelkimi materiałami i sprzętem stosowanym przy obsłudze pojazdów trakcyjnych.

6.

Regularne uczęszczanie na szkolenia okresowe.

7.

Nadzorowanie i kierowanie pracą przydzielonych pomocników maszynistów we wszystkich czynnościach związanych z ich obowiązkami i bezpieczeństwem pracy.

8.

Nadzorowanie i kierowanie pracą przydzielonych pomocników maszynistów we wszystkich czynnościach związanych z ich obowiązkami i bezpieczeństwem pracy.

9.

Praktyczne szkolenie pomocnika maszynisty oraz przyd zielonego kandydata na pomocnika maszynisty lub maszynistę w zakresie wiadomości potrzebnych maszyniście do samodzielnego prowadzenia pojazdu trakcyjnego.

10.

Poddawanie się badaniom lekarskim przewidzianym wg odrębnych przepisów.

11.

Poddawanie się przewidzianymi przepisami egzaminom służbowym.

12.

Dokładna znajomość budowy, działania oraz sposobów obsługi i usuwania usterek pojazdów

 

§ 9

Czynności podejmowane w razie wypadku lub incydentu, podczas przewozu towarów niebezpiecznych

W razie wystąpienia podczas przewozu wypadku lub incydent u, maszynista pojazdu trakcyjnego powinien  wykonać następujące czynności, o ile jest to możliwe i  bezpieczne:

1.

Zatrzymać w odpowiednim miejscu pociąg/skład  manewrowy, z uwzględnieniem rodzaju  zagrożenia (np. pożar, ubytek towaru), miejsca (np. tunel, Obszary mieszkalne) i możliwości podejmowania akcji przez służby ratownicze (dostępność, ewakuacja), w razie konieczności po uzgodnieniu z zarządcą infrastruktury kolejowej.

2.

Wyłączyć pojazd trakcyjny zgodnie z instrukcją obsługi.

3.

Unikać źródeł zapłonu, w szczególności nie palić i nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych.

4.

Postępować zgodnie z dodatkowymi zaleceniami dla zagrożeń wszystkich towarów niebezpiecznych w miejscu wypadku lub incydentu, podanymi w tabeli stanowiącej załącznik nr.1 do niniejszego Regulaminu.Zagrożenia odpowiadają numerom nalepek ostrzegawczych i oznakowaniom przyporządkowanym towarom podczas przewozu.

5.

Poinformować zarządcę infrastruktury lub służby ratownicze, podającim tak wiele informacji jak to tylko możliwe, o wypadku lub incydencie i znajdujących się tam towarach niebezpiecznych,  uwzględniając inne instrukcje wydane przez pracodawcę.

6.

Przygotować informacje o przewożonych  towarach niebezpiecznych (w razie potrzeby dokumenty przewozowe) dla służb ratowniczych, lub spowodować aby były dostępne poprzez EWD

.7.

Założyć kamizelkę ostrzegawczą przy opuszczaniu pojazdu trakcyjnego.

8.

W razie potrzeby użyć dodatkowego wyposażenia ochronnego.

9.

Oddalić się z bezpośredniej strefy wypadku lub incydentu, zalecić innym osobom oddalenie się i postępować zgodnie z poleceniami kierujących akcją ratowniczą.

10.

Nie wchodzić na uwolnione materiały, nie dotykać ich, unikać wdychania oparów, dymu, pyłu i pary poprzez pozostawanie po stronie nawietrznej.

11.

Zdjąć i usunąć w sposób bezpieczny zanieczyszczone ubranie.

12.

Wyposażenie ochrony osobistej na stanowisku maszynisty powinno składać się z :

przenośnego urządzenia oświetlającego,

kamizelki ostrzegawczej(dla każdego członka drużyny trakcyjnej) wg normy EN 471,

maski ucieczkowej( np. maska ucieczkowa z pochłaniaczem zespolonym do gazów/pyłów typu A1B1E1K1-P1 lub A2B2E2K2-P2)24

 

§ 10

Dyscyplina pracy

Szczegółowy zakres obowiązków, usprawiedliwień nieobecności i spóźnień oraz odpowiedzialności porządkowej wszystkich pracowników Spółki (nazwa przewoźnika) zawarty został w ROZDZIALE..........DYSCYPLINA PRACY Regulaminu Pracy

1.

Pracownicy drużyn trakcyjnych zgłaszają gotowość do pracy osobiście lub za pomocą pośrednictwa środków łączności telefonicznej do dyspozytora ds. trakcji.

Pracownicy ci powinni uprzedzić pracodawcę (kierownika komórki organizacyjnej) o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, je

Żeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma i możliwa do przewidzenia.

2.

W razie niemożności stawienia się do pracy, pracownicy drużyn trakcyjnych obowiązani są niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego dyspozytora nie później niż na 6 godzin przed podjęciem pracy.

3.

Drużyna trakcyjna ma obowiązek podjąć pracę w stanie psychofizycznym umożliwiającym bezpieczne wykonywanie wyznaczonych zadań.

4.

Każdy pracownik drużyn trakcyjnych powinien na wezwanie właściwego przełożonego reprezentującego pracodawcę, poddać się badaniom trzeźwości.

5.

Pracownik drużyn trakcyjnych zgłaszający się do pracy po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego  środka,a także spożywający napoje alkoholowe lub inne środki odurzające lub oszołamiające w czasie pracy, nie będzie dopuszczony do pracy.

6.

Na teren zakładu pracy oraz na pojazd trakcyjny nie wolno wnosić:-napojów alkoholowych,-środków odurzających bądź zmieniających sprawność psychofizyczną pracownika,- materiałów i środków wybuchowych, -innych materiałów określonych jako niebezpieczne w przepisach o ochronie porządku na kolei.

7.

Zakres czynności drużyny trakcyjnej przy rozpoczynaniu pracy, w czasie prowadzenia pociągu lub jazdy luzem, wykonywania pracy manewrowej, przekazania i przyjęcia pojazdu trakcyjnego „z ręki do ręki” oraz w czasie kończenia pracy określają;-Instrukcja dla maszynisty oraz pomocnika maszynisty  pojazdu trakcyjnego elektrycznego i spalinowego, - Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir

1,-Instrukcja o technice pracy manewrowej Ir-9,-Regulaminy techniczne stacji.

8.

Ustala się następujący chronometraż czasów przyjęciai zdania pojazdu trakcyjnego (czasy mogą być różne w zależności od warunków miejscowych) (nazwa miejscowości) -przyjęcie pojazdu trakcyjnego – 60 minut

1. zgłoszenie się do dyspozytora

2. czynności administracyjne  – 10 minut w tym: - zapoznanie się z zarządzeniami -dokonanie poprawek w Sr i dodatkach do Sr - pobranie karty pracy 26

3. sprawdzenie i przygotowanie pojazdu trakcyjnego do pracy

4. wyjazd do pociągu - czynności przy pociągu – 90 minut  - zdanie pojazdu trakcyjnego – 60 minut

1. zjazd z torów postojowych

2. tankowanie lokomotywy

3. sprawdzanie stanu technicznego pojazdu

4. wypełnianie dokumentacji

5. czynności administracyjne u dyspozytora - czas przyjęcia i zdania pojazdu trakcyjnego na stacjach pośrednich wynosi 15 minut - w wyjątkowych sytuacjach dyspozytor może wydłużyć czas przyjęcia lub z dania pojazdu trakcyjnego.

9.

Ustala się następujący sposób dokonywania zapisów w karcie pracy drużyn i pojazdów trakcyjnych ( wzór kart wg własnych ustaleń)

DYSPOZYTOR

1.relacja

2.data wystawienia karty pracy

3.skład drużyny trakcyjnej (działka A)

4.kontrola stanu psychofizycznego (działka L)

5.potwierdzenie rozpoczęcia pracy (działka D) – w przypadku rozpoczęcia pracy w Płocku

6.potwierdzenie zakończenia pracy w przypadku zakończenia pracy w (nazwa stacji) MASZYNISTA

1.

seria i numer przydzielonego pojazdu trakcyjnego (działka B)

2.

stan paliwa na pojeździe (działka B1)

3.

data i godzina rozpoczęcia pracy, przyjęcie, zdanie pojazdu trakcyjnego (działka C)

4.

godzinę podstawienia pojazdu trakcyjnego do pociągu oraz godzinę zakończenia p

racy przy pociągu lub jazdy luzem (działka E)

5.

potwierdzenie własnoręcznym podpisem  sprawność urządzeń czujności oraz zapoznanie się z zarządzeniami i poprawkami do srj. i dodatków do srj. cz. 2

6.

DZIAŁKA F –uwagi maszynisty (zgłaszanie gotowości, polecenia na przekroczenie normy czasu pracy)

7.

DZIAŁKA G-numer zamówienia kwr - numer ten podany jest w rozkładzie jazdy-rodzaj pociągu - numer pociągu - stacja początkowa biegu pociągu -

godzina odjazdu pociągu-przyjazd do stacji zakończenia biegu pociągu-kod rodzaju pracy – wybór rodzaju pracy z tabeli (działka J) - czas jazdy  – czas jazdy bez postojów - czas postoju  – suma czasów postojów  (postoje wyszczególnione w działce H) 30 otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin  i liczby dni pozostałych do końca okresu  rozliczeniowego, przypadającego od poniedziałku do piątku

5.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu o 8 godzin.

6.

Wymiar czasu pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie

obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy,przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

7.

Do czasu pracy członków drużyn trakcyjnych zalicza się również okresy: -czas niezbędny na przeprowadzenie okresowych, kontrolnych i -profilaktycznych badań lekarskich, -czas szkolenia Pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ratownictwa chemicznego, - inne okresy przewidziane prawem. drużyny trakcyjne zatrudnione są w systemie zmianowym oraz równoważnym  czasie pracy.

8.

Okres rozliczeniowy, dla pracowników  drużyn trakcyjnych ustala Regulamin Pracy (nazwa przewoźnika) lub inny wewnętrzny akt organizacyjny (np. ZUZP).

9.

Dniami wolnymi od pracy dla  pracowników wykonujących pracę w  systemie równoważnych norm czasu  pracy są dni wynikające z harmonogramu  pracy.

10.

W systemie zmianowym, równoważnych  norm czasu pracy, czas pracy może wynosić do 12 godzin na dobę.

11.

Nie stanowi pracy w godzinach  nadliczbowych, praca w godzinach nie przekraczających w zespole drużyn trakcyjnych 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym

12.

Praca powyżej norm wymienionych w ust. 11. stanowi pracę w godzinach nadliczbowych dopuszczalną tylko w razie:-konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, albo dla ochrony mienia lub  usunięcia awarii, - szczególnych potrzeb Pracodawcy,  odnotowanych w źródłowych dokumentach czasu pracy.

13.

Pracownikowi zatrudnionemu w systemie  równoważnych norm czasu pracy w dniu,  który  – zgodnie z rozkładem czasu pracy  – jest dla niego dniem roboczym,  pracodawca zapewnia pracę w wymiarze  nie mniejszym niż 8 godzin, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do

Wynagrodzenia za  pracę w porze nocnej w  wysokości i na zasadach przewidzianych aktach wewnętrznych Pracodawcy.

14.

Drużyna trakcyjna ma obowiązek informowania właściwego dyspozytora o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy po za miejscem zakładu pracy oraz

wszelkich odchyleniach od rozkładu jazdy i obowiązującego planu pracy. Po 10 godzinach od rozpoczęcia pracy, w sytuacji zagrożenia doprowadzenia pociągu do stacji docelowej lub zakończenia pracy w czasie  przekraczającym 12 godzin, bezwzględnie należy bezwzględnie powiadomić dyspozytora ds. trakcji, który podejmuje decyzję o dalszym zatrudnieniu drużyny trakcyjnej .

15.

Ewidencja czasu pracy na wykazie pracy drużyny trakcyjnej musi być prowadzona

Rzetelnie i odzwierciedlać faktyczny czas zatrudnienia wszystkich członków drużyny trakcyjnej. Dokumentacja zatrudnienia drużyny trakcyjnej od rozpoczęcia pracy do chwili jej za kończenia powinna być dokonana na jednym wykazie pracy i ujmować wszystkie jej elementy tj:  godzinę rozpoczęcia pracy potwierdzoną na stacji macierzystej ( nazwa stacji ) przez dyspozytora ds. trakcji, na stacjach  zwrotnych przez maszynistę,   godzinę odjazdu pociągu, oraz godzinę  przyjazdu i odjazdu pociągu na której  następuje zmiana numeru pociągu ( nie  dotyczy zmiany numeru parzystego na  nieparzysty), wszystkie odchylenia od rozkładu jazdy (postoje), których czas  wynosi ponad 1 godzinę, godzinę przyjazdu do stacji zwrotnej lub końcowej (macierzystej). Wykazany czas jazdy pociągu musi być zgodny z czasem wykazanym przez PLK S.A. w systemie SEPE. bezpośrednio po godzinie przyjazdu pociągu do stacji końcowej musi nastąpić  godzina zakończenia pracy po uwzględnieniu czynności zdania pojazdu trakcyjnego, których czas nie może

przekroczyć obowiązującej normy. Jeżeli po przyjeździe pociągu, drużyna trakcyjna dokonuje dodatkowych czynności (prace rewidenckie, prace manewrowe z

pociągiem) dokumentowanie tych czynności odbywa się wg

powyższych zasad. po okresie wypoczynku lub podjęciu  pracy przy obsłudze pociągu zwrotnego,  drużyna trakcyjna wypełnia nowy wykaz pracy wg, zasad j/w. godzinę zakończenia pracy na stacjach macierzystych (nazwa stacji) potwierdza właściwy dyspozytor.zabrania się kończeni a i rozpoczynania nowego wykazu pracy przez tą samą drużynę trakcyjną, gdy nie nastąpiło faktyczne zakończenie pracy i przekazanie  obsługi pociągu lub pracy  poza pociągowej, odmiennej drużynie trakcyjnej.

Opracował:Andrzej Gontarski   logo-torkol-logistictorkol logistic profesjonalne uslugi konsultingowe i dyspozytorskie w zakresie prowadzenia licencjonowanych przewozow kolejowychtorkol logistic

Chronione prawami autorskimi, wszystkie publikacje i  wykorzystywanie w celu komercyjnym tylko za zgodą autora.

baza firm logistycznych-przewoznicy kolejowi
logistykakolejowa.pl -  prywatni przewoznicy kolejowi
wce warszawskie centrum edukacyjne
wcematel
wce1
wce warszawskie centrum edukacyjne
skls-logo
skls studenckie kolo logistyki stosowanej wydzial transportu politechniki warszawskiej
politechnika_warszawska_logo
Niestety Twoja przeglšdarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Opony zimowe!
Pobierz najnowszš wersję Flash Playera
logistykakolejowa.pl - Zobacz inne także artykuły
logistykakolejowa infrastruktura
logistykakolejowa.pl - metro warszawskie
logistykakolejowa konferencje targi szkolenia
logistykakolejowa.pl - Infrastruktura
logistykakolejowa.pl - Metro Warszawskie
logistykakolejowa.pl - Konferencje targi szkolenia
logistykakolejowa przetargi
logistykakolejow przewozy pasazerskie
logistykakolejowa przewozy towarowe
logistykakolejowa.pl - Ustawy - Instrukcje
logistykakolejowa.pl - Przewozy pasażerskie
logistykakolejowa.pl - Przewozy towarowe
logistykakolejowa.pl retro kolej
logistykakolejowa galeria kolejowa
logistykakolejowa tapety
logistykakolejowa.pl - Retro kolej
logistykakolejowa.pl - Galeria kolejowa
logistykakolejowa.pl - Tapety
logistykakolejowa.pl

Logistykakolejowa.pl  - Infrastruktura
Logistykakolejowa.pl  - Ustawy - Instrukcje
Logistykakolejowa.pl  - Przewozy pasażerskie
Logistykakolejowa.pl  - Przewozy towarowe
Logistykakolejowa.pl  - Metro Warszawskie
Logistykakolejowa.pl  - Retro Kolej
Logistykakolejowa.pl  - Konferencje, Targi, Szkolenia
Logistykakolejowa.pl  - Galeria kolejowa
Logistykakolejowa.pl  - Tapety
Logistykakolejowa.pl  - Kontakt
logistykkolejowa.pl  -  serwisy partnerskie
kampania bezpieczny przejazd
kolej tv telewizja kolejowa
instytu rozwoju i promocji kolei